فیبر تاریک چیست؟

در مخابرات نوری اصطلاحی وجود دارد به نام “فیبر تاریک” یا دارک فایبر (Dark Fiber). این اصطلاح به یک بستر فیبر نوری مازاد گفته می شود که مخابرات در سطح شهر در سالهای گذشته اجرا کرده است و اکنون می تواند تعدادی از کر های این فیبر تاریک را به یک شرکت یا سازمان یا یک پروژه اختصاص دهد.

وقتی فیبر به زیر بار می رود و تجهیزات انتقال در دو سر خط نصب و راه اندازی می گردند، به آن فیبر روشن یا لیت فایبر (Lit Fiber) می گویند.

مخابرات ایران همیشه تعدادی از خطوط مازاد فیبر نوری خود را یعنی فیبرهای تاریک را به شرکت های درخواست دهنده واگذار می کند.

بدین ترتیب، اگر سازمانی درخواست دریافت سرویس های شبکه خود بر بستر فیبر نوری را داشته باشد، مخابرات با استفاده از موجودی فیبر تاریک، دو رشته فیبر نوری را به آن سازمان اختصاص می دهد و البته بصورت ماهیانه اجاره استفاده از فیبرتاریک را نیز دریافت خواهد کرد. و تنها بخشی از مسیر نیاز به حفاری مجدد خواهد داشت تا آن سازمان بتواند یک ارتباط شبکه (MPLS – PTMP etc) را داشته باشد.